(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol, 95% 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL140225 86695-06-9 MFCD01318247  
  VL140225-1  (R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol, 95% 1g 1g 140,00 
  VL140225-2  (R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol, 95% 5g 5g 474,00