(R)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, 97% 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL140253 170564-98-4 MFCD01311791  
  VL140253-1  (R)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, 97% 1g 1g 221,00 
  VL140253-2  (R)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, 97% 5g 5g 599,00