Benzyltrimethylammonium dichloroiodate, 95% 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL140511 114971-52-7 MFCD00075259  
  VL140511-1  Benzyltrimethylammonium dichloroiodate, 95% 25g 25g 157,00 €