2,6-Dichloro-3-nitropyridine, 97% 10g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL141798 16013-85-7 MFCD00006234  
  VL141798-1  2,6-Dichloro-3-nitropyridine, 97% 50g 50g 183,00 €
  VL141798-2  2,6-Dichloro-3-nitropyridine, 97% 250g 250g 637,00 €