Ethyl 6-oxo-2-(trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate, 95% 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL142330 194673-12-6 MFCD00975005  
  VL142330-1  Ethyl 6-oxo-2-(trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate, 95% 1g 1g 143,00 
  VL142330-2  Ethyl 6-oxo-2-(trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate, 95% 5g 5g 411,00