trans-1-[(4-Ethylphenyl)ethylnyl]-4-(4-propylcyclohexyl)benzene, 97% 250mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL142337 107949-21-3 MFCD11053405  
  VL142337-1  trans-1-[(4-Ethylphenyl)ethylnyl]-4-(4-propylcyclohexyl)benzene, 97% 1g 1g 159,00