2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid, 98% 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL142420 7304-32-7 MFCD00134238  
  VL142420-1  2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid, 98% 25g 25g 268,00 €