Fuchsin Basic C. I. No. 42510 for microscopy 25gm
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL163093 632-99-5