Fuchsin Basic C. I. No. 42510 for microscopy 100gm
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL163094 632-99-5