Fuchsin Basic C. I. No. 42510 for microscopy 1kg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL163095 632-99-5