Poly(isobutyl methacrylate), average Mw ~260,000 (GPC) - 25G 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL261107-25G 9011-15-8  
  VL261107-25G  Poly(isobutyl methacrylate), average Mw ~260,000 (GPC) - 25G 25g 37,00