methyl 2-hydroxy-6-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E)-12-[3-hydroxy-2-(methoxycarbonyl)phenyl]dodeca-1,3,5,7,9,11-hexaen-1-yl]benzoate - 100MG 100mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL262835-100MG 1171924-03-0  
  VL262835-100MG  methyl 2-hydroxy-6-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E)-12-[3-hydroxy-2-(methoxycarbonyl)phenyl]dodeca-1,3,5,7,9,11-hexaen-1-yl]benzoate - 100MG 100mg 346,00