3-(Benzoyloxy)-4-{(2Z)-3-[4-(benzoyloxy)phenyl]prop-2-enoyl}-5-hydroxyphenyl benzoate - 250MG 250mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL262850-250MG 1171923-81-1  
  VL262850-250MG  3-(Benzoyloxy)-4-{(2Z)-3-[4-(benzoyloxy)phenyl]prop-2-enoyl}-5-hydroxyphenyl benzoate - 250MG 250mg 664,00