3-chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL263388-1G 950670-25-4  
  VL263388-1G  3-chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile, 95% - 1G 1g 1.166,00