4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 99% - 25G 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL263678-25G 114772-54-2  
  VL263678-25G  4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 99% - 25G 25g 219,00