4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 99% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL263678-5G 114772-54-2  
  VL263678-5G  4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl, 99% - 5G 5g 60,00