6-bromobenzo[c]isothiazole, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL264389-1G 20712-08-7  
  VL264389-1G  6-bromobenzo[c]isothiazole, 95% - 1G 1g 1.976,00