6-(trifluoromethyl)pyridine-3,4-diamine, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL264956-1G 438564-37-5  
  VL264956-1G  6-(trifluoromethyl)pyridine-3,4-diamine, 95% - 1G 1g 1.875,00