5-bromo-4-methyl-2-(methylsulfonyl)pyridine, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL266029-1G 1279106-02-3  
  VL266029-1G  5-bromo-4-methyl-2-(methylsulfonyl)pyridine, 95% - 1G 1g 3.307,00