2-Trifluoromethyl-1H-benzimidazole, 98% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL269256-1G 312-73-2  
  VL269256-1G  2-Trifluoromethyl-1H-benzimidazole, 98% - 1G 1g 21,00