2-Trifluoromethyl-1H-benzimidazole, 98% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL269256-5G 312-73-2  
  VL269256-5G  2-Trifluoromethyl-1H-benzimidazole, 98% - 5G 5g 81,00