4-(Bromomethyl)phenylboronic acid, 98% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL273565-1G 68162-47-0  
  VL273565-1G  4-(Bromomethyl)phenylboronic acid, 98% - 1G 1g 101,00