4-(Bromomethyl)phenylboronic acid, 98% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL273565-5G 68162-47-0  
  VL273565-5G  4-(Bromomethyl)phenylboronic acid, 98% - 5G 5g 309,00