4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 98% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL273713-1G 35037-73-1  
  VL273713-1G  4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 98% - 1G 1g 27,00