4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 98% - 25G 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL273713-25G 35037-73-1  
  VL273713-25G  4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 98% - 25G 25g 342,00