4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 98% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL273713-5G 35037-73-1  
  VL273713-5G  4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 98% - 5G 5g 107,00