4-(Trifluoromethyl)benzophenone, 97% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL276753-1G 728-86-9