4-(Trifluoromethyl)benzophenone, 97% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL276753-5G 728-86-9