1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone, 97% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL276755-1G 171364-81-1