3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride, 97% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL277236-1G 59189-97-8  
  VL277236-1G  3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride, 97% - 1G 1g 54,00