4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 98% - 25G 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL277818-25G 349-95-1  
  VL277818-25G  4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 98% - 25G 25g 162,00