4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 98% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL277818-5G 349-95-1  
  VL277818-5G  4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 98% - 5G 5g 47,00