7-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL278420-1G 58347-49-2  
  VL278420-1G  7-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 95% - 1G 1g 230,00