3-(tributylstannyl)-4-fluoropyridine, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL279108-1G 918542-03-7  
  VL279108-1G  3-(tributylstannyl)-4-fluoropyridine, 95% - 1G 1g 805,00