3-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL279110-1G 1086378-32-6