7-(Trifluoromethyl)chroman-4-one, 97% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL279111-1G 111141-02-7