4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid, 97% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL282261-5G 149437-76-3  
  VL282261-5G  4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid, 97% - 5G 5g 281,00