2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 98% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL282263-1G 75806-84-7  
  VL282263-1G  2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 98% - 1G 1g 62,00