2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 98% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL282263-5G 75806-84-7  
  VL282263-5G  2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 98% - 5G 5g 200,00