2-(2-methoxyethyl)phenylboronic acid, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL263257-1G 1122568-03-9  
  VL263257-1G  2-(2-methoxyethyl)phenylboronic acid, 95% - 1G 1g 3.481,00 
 
 
(2-(2-methoxyethyl)phenyl)boronic acid
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL342544 1122568-03-9     
 
 
(2-(2-methoxyethyl)phenyl)boronic acid 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL342544-1g 1122568-03-9  
  VL342544-1g  (2-(2-methoxyethyl)phenyl)boronic acid 1g 1.452,00 
 
 
(2-(2-methoxyethyl)phenyl)boronic acid 250mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL342544-250mg 1122568-03-9  
  VL342544-250mg  (2-(2-methoxyethyl)phenyl)boronic acid 250mg 632,50 
 
 
(2-(2-methoxyethyl)phenyl)boronic acid 500mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL342544-500mg 1122568-03-9  
  VL342544-500mg  (2-(2-methoxyethyl)phenyl)boronic acid 500mg 1.013,10