(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL343956 1227581-36-3     
 
 
(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 10g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL343956-10g 1227581-36-3  
  VL343956-10g  (2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 10g 1.937,10 
 
 
(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL343956-1g 1227581-36-3  
  VL343956-1g  (2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 1g 328,90 
 
 
(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL343956-5g 1227581-36-3  
  VL343956-5g  (2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol 5g 1.210,00