(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL265256-1G 1261827-82-0  
  VL265256-1G  (3-fluoro-2-iodophenyl)methanol, 95% - 1G 1g 906,00 
 
 
(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344297 1261827-82-0     
 
 
(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol 10g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344297-10g 1261827-82-0  
  VL344297-10g  (3-fluoro-2-iodophenyl)methanol 10g 1.743,50 
 
 
(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344297-1g 1261827-82-0  
  VL344297-1g  (3-fluoro-2-iodophenyl)methanol 1g 393,80 
 
 
(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344297-5g 1261827-82-0  
  VL344297-5g  (3-fluoro-2-iodophenyl)methanol 5g 1.138,50