(2S)-2-(Trifluoromethyl)oxirane, 97% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL282585-1G 130025-34-2  
  VL282585-1G  (2S)-2-(Trifluoromethyl)oxirane, 97% - 1G 1g 582,00