(3-chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL265254-1G 1416714-11-8  
  VL265254-1G  (3-chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, 95% - 1G 1g 3.192,00 
 
 
(3-chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344277 1416714-11-8     
 
 
(3-chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344277-1g 1416714-11-8  
  VL344277-1g  (3-chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 1g 1.331,00 
 
 
(3-chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 500mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL344277-500mg 1416714-11-8  
  VL344277-500mg  (3-chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 500mg 822,80