(3,5-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol, 98% - 25G 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL274825-25G 149082-03-1  
  VL274825-25G  (3,5-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol, 98% - 25G 25g 169,00 
 
 
(3,5-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol, 98% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL274825-5G 149082-03-1  
  VL274825-5G  (3,5-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol, 98% - 5G 5g 50,00 
 
 
(3,5-Dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL440529 149082-03-1     
 
 
(3,5-Dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol 100g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL440529-100g 149082-03-1  
  VL440529-100g  (3,5-Dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol 100g 144,00 
 
 
(3,5-Dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol 10g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL440529-10g 149082-03-1  
  VL440529-10g  (3,5-Dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol 10g 51,00 
 
 
(3,5-Dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL440529-25g 149082-03-1  
  VL440529-25g  (3,5-Dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol 25g 69,00 
 
 
(3,5-Dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL440529-5g 149082-03-1  
  VL440529-5g  (3,5-Dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol 5g 41,00