(3R,4S)-4-[4-(Benzyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]azetidin-2-one, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL281944-1G 190595-65-4  
  VL281944-1G  (3R,4S)-4-[4-(Benzyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]azetidin-2-one, 95% - 1G 1g 131,00 
 
 
(3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL412527 190595-65-4     
 
 
(3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one 10g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL412527-10g 190595-65-4  
  VL412527-10g  (3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one 10g 164,00 
 
 
(3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL412527-1g 190595-65-4  
  VL412527-1g  (3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one 1g 55,00 
 
 
(3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one 250mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL412527-250mg 190595-65-4  
  VL412527-250mg  (3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one 250mg 40,00 
 
 
(3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL412527-25g 190595-65-4  
  VL412527-25g  (3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one 25g 317,00 
 
 
(3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL412527-5g 190595-65-4  
  VL412527-5g  (3R,4S)-4-(4-(Benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-(3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl)azetidin-2-one 5g 99,00