(3S)-3-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-methylhexanoic acid
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL130627 193887-44-4 MFCD01863059     
 
 
Fmoc-β-HoLeu-OH - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL273120-1G 193887-44-4  
  VL273120-1G  Fmoc-β-HoLeu-OH - 1G 1g 486,00 
 
 
Fmoc-L-β-HoLeu-OH
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL415854 193887-44-4     
 
 
Fmoc-L-β-HoLeu-OH 100mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL415854-100mg 193887-44-4  
  VL415854-100mg  Fmoc-L-β-HoLeu-OH 100mg 59,00 
 
 
Fmoc-L-β-HoLeu-OH 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL415854-1g 193887-44-4  
  VL415854-1g  Fmoc-L-β-HoLeu-OH 1g 121,00 
 
 
Fmoc-L-β-HoLeu-OH 250mg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL415854-250mg 193887-44-4  
  VL415854-250mg  Fmoc-L-β-HoLeu-OH 250mg 73,00 
 
 
Fmoc-L-β-HoLeu-OH 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL415854-5g 193887-44-4  
  VL415854-5g  Fmoc-L-β-HoLeu-OH 5g 331,00