(3S)-3-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-phenylbutanoic acid
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL130629 193954-28-8 MFCD01863055     
 
 
Fmoc-β-HoPhe-OH - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL282483-1G 193954-28-8  
  VL282483-1G  Fmoc-β-HoPhe-OH - 1G 1g 391,00