(1,2-Propadienyl)benzene, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL269032-1G 2327-99-3  
  VL269032-1G  (1,2-Propadienyl)benzene, 95% - 1G 1g 69,00 
 
 
(1,2-Propadienyl)benzene, 95% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL269032-5G 2327-99-3  
  VL269032-5G  (1,2-Propadienyl)benzene, 95% - 5G 5g 293,00