3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 98% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL277637-1G 27246-81-7  
  VL277637-1G  3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 98% - 1G 1g 16,00 
 
 
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 98% - 25G 25g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL277637-25G 27246-81-7  
  VL277637-25G  3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 98% - 25G 25g 224,00 
 
 
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 98% - 5G 5g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL277637-5G 27246-81-7  
  VL277637-5G  3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 98% - 5G 5g 64,00 
 
 
(3-bromophenyl)hydrazine hydrochloride
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL343750 27246-81-7     
 
 
(3-bromophenyl)hydrazine hydrochloride 1kg
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL343750-1kg 27246-81-7  
  VL343750-1kg  (3-bromophenyl)hydrazine hydrochloride 1kg 891,00 
 
 
(3-bromophenyl)hydrazine hydrochloride 250g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL343750-250g 27246-81-7  
  VL343750-250g  (3-bromophenyl)hydrazine hydrochloride 250g 298,00